head_banner

Biz hakda

/ biz hakda /

“Hangzhou Sihope Technology Co., Ltd.”, milli ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, Hangzhou şäheriniň Fuyang milli ýokary tehnologiýa seýilgähinde ýerleşýär.

1994-nji ýylda kompaniýamyzda lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamy, azot maşyny, merkezi kislorod üpjünçiligi ulgamy, merkezi sorujy ulgam, howa gysyjy enjam, howa dezinfeksiýa, gysylan howany arassalaýjy enjam, modully ozon bilen meşgullanýan 40,000 inedördül metrden gowrak zawod guruldy. generatorSihope tehnologiýasynda 76 patentlenen tehnologiýa, 12 milli oýlap tapyş patenti (kompaniýa welaýat patent synag kärhanasydyr), iki sany önüm Milli fakel meýilnamasyna girizildi;üç seriýa welaýat ýokary tehnologiýaly önümler hökmünde baha berildi.Biziň kompaniýamyz diňe bir YY / T 0287 、 ISO9000、13485 hil ulgamyndan geçmän, eýsem howpsuzlyk önümçiliginiň standartlaşdyryş derejesi 3 kärhanasyna, Milli önüm we hyzmat hiliniň bütewiligini görkezýän kärhanalara, milli iň oňat hil bütewiligi görkeziji kärhanalaryna baýrak berdi."Basyş swing adsorbsion tehnologiýa gözleg merkezi" birnäçe ylmy gözleg edaralary bilen hyzmatdaşlykda döredildi.

Döredildi
Zawod meýdany
Hyzmatdaşlyk kärhanasy

Şu wagta çenli önümlerimizi saýlan 1000-den gowrak kärhana we lukmançylyk edaralary bar.Müşderileriň gyzyklanmalaryny üpjün etmek üçin kompaniýamyz, ISO9001 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty we lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy we satuwdan soňky hyzmaty yzarlamak we gözegçilik ulgamy, müşderiler bilen öz wagtynda maslahatlaşmak bilen ajaýyp hil dolandyryş ulgamyny döretdi. enjamlaryň kadaly işlemegini netijeli üpjün edýär.Mundan başga-da, önümler Koreýa, Sudana, Yrak, Bangladeş, Wýetnam, Eýran, Gazagystan, Russiýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.“Sihope” iň ýokary derejede galar, üznüksiz täzeliklere, hünär dizaýnyna we önümçilik artykmaçlyklaryna baglydyr.

Kompaniýa milli hünär dizaýn we gözleg institutlary we edaralary, üznüksiz tehnologiki innowasiýa, önümiň öndürijiligini we hilini ýokarlandyrmak bilen ýakyndan işleýär."bitewilik, netijelilik, hünär ussatlygy, innowasiýa" müşderilere has ýokary hilli, has ygtybarly, has köp energiýa tygşytlaýan önümler bilen üpjün etmegi we birinji derejeli uly marka döretmegi maksat edinýän esasy düşünjämizdir.

Sihope önümleri has ygtybarly, has amatly, has tygşytly, has akylly!

Ruh has uzak ýola çykýar!

Şahadatnama

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.