banner3
banner2
banner1

Yssy

IN +
Hytaý
HK

ÖNÜMLER

Delta P Oxygen Making Machine

Delta P Kislorod öndürýän maşyn

1. Gysylan howa howany arassalamak we guratmak üçin enjam, arassa we gury howa molekulýar elekleriň uzak möhletli işlemegine amatly.
2. Täze kabul edilen pnewmatik kesilen klapan çalt açylmagyna we ýapylmagyna, syzdyrylmagyna, uzak ömrüňe eýe bolup, üýtgeýän basyşyň adsorbsion prosesini ýygy-ýygydan we ýokary ygtybarlylygy kanagatlandyryp biler.
3. Ajaýyp proses dizaýny, täze molekulýar elekleri saýlamak
Shelter Hospital Oxygen Plant

Başpena hassahanasynyň kislorod zawody

1. Täze kislorod öndürmek festiwalyny kabul ediň, enjamyň dizaýnyny yzygiderli optimizirläň, energiýa sarp edilişini we maýa goýumlaryny azaldyň
2. Ykjam enjamlaryň gurluşynyň dizaýny, ýer meýdanyny azaltmak
3. Enjamlaryň öndürijiligi durnukly, PLC dolandyryşy doly awtomatiki işe ýeter, ýyllyk işleýiş şowsuzlygy pes
X

üpjün ederis
elmydama al iň gowusy
Netijeler

Koprak okaGit

1994-nji ýylda biziň kompaniýamyzda 40,000 inedördül metrden gowrak zawod guruldy, ol lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamy, azot maşyny, merkezi kislorod üpjünçiligi ulgamy, merkezi sorujy ulgam, howa gysyjy enjam, howa dezinfeksiýa, gysylan howany arassalaýjy enjam, modully ozon generator. Sihope tehnologiýasynda 76 patentlenen tehnologiýa, 12 sany milli oýlap tapyş patenti (kompaniýa welaýat patent synag kärhanasydyr), iki sany önüm Milli fakel meýilnamasyna girizildi; üç seriýa welaýat ýokary tehnologiýaly önümler hökmünde baha berildi.

ab1

gözläň esasy hyzmatlar

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • gymmatlyklarymyz

HangZhou Sihope milli hünär dizaýn we gözleg institutlary, üznüksiz tehnologiki täzelikler, önümiň öndürijiligini we hilini ýokarlandyrmak bilen ýakyndan işleýär

 • Bütewilik
 • Netijelilik
 • Hünär ussatlygy
 • Innowasiýa

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • 27+

  HangZhou Sihope, 1994-nji ýyldan bäri howa bölüji zawodda ýöriteleşýär.
 • 300+

  302 işgärden ybarat hil topary müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin öz işine ünsi jemleýär.
 • 24

  Günde 24 sagatda gözlegiňize garaşýarys.
 • 20+

  Satuw bazarymyz 20-den gowrak ýurtda gurulýar.

iň soňky mysallar

näme adamlar bilen gürleşiň

 • Jeff
  Jeff
  Men hakykatdanam siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýärin, sebäbi elmydama birek-birege peýdaly bolmak we birek-biregiň islegine hormat goýmak ýörelgesinde işleýäris. Kislorod zawodynyň gapdalynda ajaýyp!
 • Anne
  Anne
  HangZhou Sihope, men sen hakda halaýan zadym! her gezek has gowulaşdyrmaga çalyşýandygyňyzy görenimde - sizde ösüşe uly isleg bar - bir zady duýmak üçin beýik ruh - bu garaýşy çyn ýürekden söýýändigimi halaýaryn.
 • grace
  merhemet
  Arkaýyn gürleşip bilýän we minnetdarlyk bilen aňsatlyk bilen işleýän adamlarymyň arasynda gaty az! - käwagt gaty gaharym gelýär we gaharym gelýär öýdýärin - ýöne sen meni gaty gowy dolandyrýarsyň we hemme zada ideg edýärsiň - sen super !! hakykatdanam ..

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär. Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Üç howa kompressorynyň öndürijilik aýratynlyklaryny, artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini deňeşdirmek: nurbat howa kompressory, merkezden gaçyryş howa kompressory we piston kompressory

  1. Buraw kompressory Buraw görnüşli howa kompressory. Sowadyjy enjamlarda ýag bilen sanjylýan nurbat howa kompressorlary ulanylýar. Simpleönekeý gurluşy we az geýýän bölekleri sebäpli, uly basyş tapawudy ýa-da basyş derejesi bilen iş şertlerinde pes egzoz temperaturasyna eýe bolup biler ...
  Koprak oka
 • 2026-njy ýyla çenli dünýädäki howa bölüji zawod bazary düýpli ösüşi görer

  DBMR taryhy we çaklama ýyllarynyň maglumat tablisalaryny öz içine alýan “Howany bölmek enjamlary bazary” atly täze hasabat goşdy. Bu maglumat tablisalary sahypada ýaýradylan we jikme-jik derňewlere aňsat “söhbet we grafikler” bilen aňladylýar. Howany bölmek ...
  Koprak oka
 • Howa gysyjy terminologiýa we şuňa meňzeş bilimler

  . atmosfera basyşy bilen nol poi hökmünde ölçelýär ...
  Koprak oka