banner3
banner2
banner1

Yssy

IN +
Hytaý
HK

ÖNÜMLER

Delta P kislorod öndürýän maşyn

Delta P kislorod öndürýän maşyn

1. Gysylan howa howany arassalamak we guratmak üçin enjam, arassa we gury howa molekulýar elekleriň uzak möhletli işlemegine amatly.
2. Täze kabul edilen pnewmatik kesilen klapan çalt açylmagyna we ýapylmagyna, syzdyrylmagyna, uzak ömrüňe eýe bolup, üýtgeýän basyşyň adsorbsion prosesini ýygy-ýygydan we ýokary ygtybarlylygy kanagatlandyryp biler.
3. Ajaýyp proses dizaýny, täze molekulýar elekleri saýlamak
Başpena hassahanasy kislorod zawody

Başpena hassahanasy kislorod zawody

1. Täze kislorod öndürmek festiwalyny kabul ediň, enjamyň dizaýnyny yzygiderli optimizirläň, energiýa sarp edilişini we maýa goýumlaryny azaldyň
2. Ykjam enjamlaryň gurluşy dizaýny, ýer meýdanyny azaltmak
3. Enjamlaryň öndürijiligi durnukly, PLC gözegçiligi doly awtomatiki işe ýeter, ýyllyk iş şowsuzlygy pes
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Koprak okaGO

1994-nji ýylda kompaniýamyzda lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamy, azot maşyny, merkezi kislorod üpjünçiligi ulgamy, merkezi sorujy ulgam, howa gysyjy enjam, howa dezinfeksiýa, gysylan howany arassalaýjy enjam, modully ozon bilen meşgullanýan 40,000 inedördül metrden gowrak zawod guruldy. generatorSihope tehnologiýasynda 76 patentlenen tehnologiýa, 12 milli oýlap tapyş patenti (kompaniýa welaýat patent synag kärhanasydyr), iki sany önüm Milli fakel meýilnamasyna girizildi;üç seriýa welaýat ýokary tehnologiýaly önümler hökmünde baha berildi.

ab1

gözläňesasy hyzmatlar

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • gymmatlyklarymyz

HangZhou Sihope milli hünär dizaýn we gözleg institutlary, üznüksiz tehnologiki täzelikler, önümiň öndürijiligini we hilini ýokarlandyrmak bilen ýakyndan işleýär

 • Bütewilik
 • Netijelilik
 • Hünär ussatlygy
 • Innowasiýa

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • 27+

  HangZhou Sihope, 1994-nji ýyldan bäri howa bölüji zawodda ýöriteleşýär.
 • 300+

  302 işgärden ybarat hil topary müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin öz işine ünsi jemleýär.
 • 24

  Gözlegiňize günde 24 sagat garaşýarys.
 • 20+

  Satuw bazarymyz 20-den gowrak ýurtda gurulýar.

iň soňkymysallar

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • Jeff
  Jeff
  Men hakykatdanam siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýärin, Sebäbi elmydama birek-birege peýdaly bolmak we birek-biregiň islegine hormat goýmak ýörelgesinde işleýäris.Kislorod zawodynyň gapdalynda ajaýyp!
 • Anne
  Anne
  HangZhou Sihope, men sen hakda halaýan zadym!her gezek has gowy etmäge çalyşýandygyňyzy görenimde - sizde öňegidişlige uly isleg bar - bir zady kabul etmek üçin beýik ruh - men bu garaýşy çyn ýürekden söýýändigimi halaýaryn.
 • merhemet
  merhemet
  Arkaýyn gürleşip bilýän we minnetdarlyk bilen aňsatlyk bilen işleýän adamlarymyň arasynda gaty az!- käwagt gaty gaharym gelýär we gaharym gelýär öýdýärin - ýöne sen meni gaty gowy dolandyrýarsyň we hemme zada alada edýärsiň - sen super !!hakykatdanam ..

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Howa kompressoryňyzy nädip çözmeli

  Meseläni anyklamaga we düzetmäge kömek etjek birnäçe çalt maslahatlar we fokus nokatlary: Elektrik üpjünçiligini barlaň: Howa kompressoryňyzyň elektrik çeşmesine dogry birikdirilendigine we tok öçürijiniň ýykylmandygyna göz ýetiriň.Howa süzgüçini barlaň: Dykylan howa süzgüji effini azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Azyk senagaty üçin orta gündogara ibermäge taýyn 5Nm³ / h azot generatory

  5Nm³ / H Azot öndürijisi Azyk senagaty üçin Eastakyn Gündogara ibermäge taýyn
  Koprak oka
 • Azot öndürýän ulgamlaryň geljegi

  Azot generatory gysylan howa çeşmelerinden azot gazyny öndürmek üçin ulanylýan maşyn.Enjam azot gazyny howadan aýyrmak arkaly işleýär.Azot gaz generatorlary azyk önümçiliginde, derman önümçiliginde, magdançylyk, piwo kärhanalarynda, himiýa önümçiliginde, elektronikada we ş.m. ulanylýar.
  Koprak oka