head_banner

önümleri

konteýnerleşdirilen lukmançylyk kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

Sihope konteýnerleşdirilen kislorod öndürýän zawod, konteýnerde gurlan kislorod öndürýän ulgamdyr. Kislorod gysylan howadan basyş swing adsorbtion (PSA) tehnologiýasy bilen öndürilýär. Bu tehnologiýa basyş astynda howadaky beýleki gazlardan kislorody bölýär. Gysylan howa ulgamy, şeýle hem kislorody bölmek ulgamy konteýnerde birleşdirilip, binasynda kislorod öndürýän ulgam üçin ýer ýok ýa-da agyr şertlerde kislorod öndürýän zawod zerur bolmadyklar üçin ykjam çözgüdi görkezýär.

“Sihope”, IN-HOUSE kislorod öndürmek üçin konteýnerleşdirilen erginleri öndüriji hökmünde konteýnerleşdirilen ösümlikleri öndürýär. Diýmek, önümçiligimiziň her ädimine gözegçilik edýäris we şonuň üçin hemme zadyň standartlarymyzda edilendigine göz ýetirýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Konteýnerleşdirilen ösümligiň aýratynlyklary

Ulagly (çeňňek göteriji we ISO burçlary üçin geçelge) açar,
Çözüw we oýnamak çözgüdi,
Açyk meýdanda niýetlenen konteýner ýagyşdan we güne garşy ajaýyp goragdyr,
Awtomatiki işe başlamak we duruzmak,
Adaty rozetka basyşy 4 barG; isleg boýunça has ýokary basyş

Gurluş gözegçilik ulgamy we ses / wizual duýduryş bilen üpjün edilip bilner.

Tehniki spesifikasiýa

Göwrümi: 5-den 100 Nm3 / sag
Arassalygy: 90%, 93%, 95%
ISO konteýner: standart 10ft., 20ft ýa-da 40ft.
Amal çykdajylary: 1,1 kWt / Nm3

Daşky gurşawyň ýokary temperaturasy üçin niýetlenen enjam konteýner izolýasiýasy we kondisioner bilen üpjün edilendir; üstü ýörite örtük bilen bejerilýär.

Bu konteýnerleşdirilen kislorod öndürýän bölümdäki kislorod saglygy goraýyş, balyk ösdürip ýetişdirmek, ozon, lagym suwy, aýna işleri, kagyz we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

Jübi kislorod öndürýän zawod, açyk howada ykjam çözgüt dizaýnyny makul bilýär. Binanyň üçegine ýa-da uzak ýerlerde ýerleşdirilip bilner. Aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň we talaplaryňyza laýyk çözgüt taýýarlarys.

Eltip bermek

r

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň