head_banner

önümleri

konteýner lukmançylyk kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

Sihope konteýnerleşdirilen kislorod öndürýän zawod, konteýnerde gurlan kislorod öndüriji ulgamdyr.Kislorod gysylan howadan basyş swing adsorbtion (PSA) tehnologiýasy bilen öndürilýär.Bu tehnologiýa basyş astynda howadaky beýleki gazlardan kislorody bölýär.Gysylan howa ulgamy, şeýle hem kislorody bölmek ulgamy konteýnerde birleşdirilip, binasynyň içinde kislorod öndürýän ulgam üçin ýer ýok ýa-da agyr şertlerde kislorod öndürýän zawoda mätäç adamlar üçin ykjam çözgüdi görkezýär.

Sihope, IN-HOUSE-de kislorod öndürmek üçin konteýnerleşdirilen erginleri öndüriji hökmünde konteýnerleşdirilen ösümlikleri öndürýär.Diýmek, önümçiligimiziň her ädimine gözegçilik edýäris we şonuň üçin hemme zadyň standartlarymyzda ýerine ýetirilendigine göz ýetirýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Konteýnerleşdirilen ösümligiň aýratynlyklary

Ulagly (çeňňek göteriji we ISO burçlary üçin geçelge) açar,
Çözüw we oýnamak çözgüdi,
Açyk howada niýetlenen - konteýner ýagyşdan we güne garşy ajaýyp goragdyr,
Awtomatiki başlamak we işletmek,
Adaty çykyş basyşy 4 barG;haýyşy boýunça has ýokary basyş

Gurluş gözegçilik ulgamy we ses / wizual duýduryş bilen üpjün edilip bilner.

Tehniki spesifikasiýa

Göwrümi: 5-den 100 Nm3 / sag
Arassalygy: 90%, 93%, 95%
ISO konteýner: standart 10ft., 20ftýa-da 40ft.
Amal çykdajylary: 1,1 kWt / Nm3

Daşky gurşawyň ýokary temperaturasy üçin niýetlenen enjam konteýner izolýasiýasy we kondisioner bilen üpjün edilendir;üstü ýörite örtük bilen bejerilýär.

Bu konteýnerleşdirilen kislorod öndürýän bölümdäki kislorod saglygy goraýyş, balyk ösdürip ýetişdirmek, ozon, lagym suwy, aýna işleri, kagyz we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

Jübi kislorod öndürýän zawod, açyk howada ykjam çözgüt dizaýnyny makul bilýär.Binanyň üçegine ýa-da uzak ýerlerde ýerleşdirilip bilner.Aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň we talaplaryňyza laýyk çözgüt taýýarlarys.

Eltip bermek

r

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň