head_banner

önümleri

delta p kislorod öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Iň täze PSA (Pressure Swing Adsorption) tehnologiýasyny ulanyp PSA kislorod zawodyny öndürýäris.PSA kislorod zawodynyň öňdebaryjy öndürijisi bolmak bilen, halkara ülňülerine laýyk gelýän we bäsdeşlige ukyply bahasy bolan müşderilerimize kislorod enjamlaryny bermek biziň şygarymyz.Senagatyň iň gowy üpjün edijilerinden satyn alnan ýokary hilli materiallary ulanýarys.PSA kislorod generatorymyzda emele gelen kislorod senagat we lukmançylyk goşundylarynyň talaplaryna laýyk gelýär.Obeer togalagyndan köp sanly kompaniýa PSA kislorod zawodymyzy ulanýar we amallaryny ýerine ýetirmek üçin ýerinde kislorod öndürýär.

Kislorod generatorymyz hassahanalarda hem ulanylýar, sebäbi ýerinde kislorod gaz generatoryny oturtmak hassahanalara öz kislorodyny öndürmäge we bazardan satyn alnan kislorod silindrlerine garaşlylygyny bes etmäge kömek edýär.Kislorod öndürijilerimiz bilen önümçilikler we lukmançylyk edaralary kislorodyň üznüksiz üpjünçiligini alyp bilýärler.Kärhanamyz kislorod enjamlaryny öndürmekde öňdebaryjy tehnologiýany ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulgam amallary

Tutuş ulgam aşakdaky böleklerden durýar: gysylan howany arassalaýjy komponentler, howany saklaýan baklar, kislorod we azot bölüji enjamlar, kislorod bufer tanklary.

1, gysylan howany arassalaýjy komponentler

Howa kompressory tarapyndan üpjün edilen gysylan howa ilki gysylan howany arassalaýyş gurnamasyna girizilýär.Gysylan howa ilki bilen ýagyň, suwuň we tozanyň köpüsini aýyrmak üçin turba süzgüji bilen aýrylýar, soňra bolsa suwy aýyrmak üçin doňan guradyjy tarapyndan aýrylýar, ýagy we tozany aýyrmak üçin inçe süzgüç.Çuňlugy arassalamak derrew ultra inçe süzgüç bilen amala aşyrylýar.Ulgamyň iş şertlerine laýyklykda, Chen Rui kompaniýasy, molekulýar elekler üçin ýeterlik gorag üpjün edip, yz ýagynyň bolup bilmeginiň öňüni almak üçin gysylan howa aýyryjy toplumyny ýörite taýýarlady.Gowy işlenip düzülen howany arassalaýjy komponent molekulýar elekiň ömrüni üpjün edýär.Bu komponent bilen bejerilen arassa howa gural howasy üçin ulanylyp bilner.

2, howa saklaýjy baklar

Howa saklaýjy tanklaryň roly howa akymynyň impulsyny azaltmak we bufer hökmünde hereket etmekdir;Ulgamyň basyş üýtgemegi peselýär we nebit we suw hapalaryny doly aýyrmak we indiki PSA kislorod we azot bölmek enjamynyň ýüküni azaltmak üçin gysylan howa gysylan howa gurnamasy arkaly arassalanýar.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňi açylanda, basyşy çalt ýokarlandyrmak üçin gysga wagtyň dowamynda zerur bolan köp mukdarda gysylan howa bilen PSA kislorod azot bölüniş enjamyny üpjün edýär, şonuň üçin adsorbsion diňindäki basyş çalt ýokarlanýar. enjamyň ygtybarly we durnukly işlemegini üpjün edýän iş basyşyna.

3, kislorod azot bölüji enjam

Aýratyn molekulýar elekler bilen enjamlaşdyrylan iki A we B adsorbsion diňi bar.Arassa gysylan howa A diňiniň girelgesine girip, molekulýar elekden rozetka akyp başlanda, N2 oňa adsorbsiýa edilýär we önüm kislorody adsorbsion diňiniň rozetkasyndan çykýar.Birnäçe wagtdan soň diňdäki molekulýar elek doýdy.Bu wagt A diňi kislorod öndürmek üçin azotyň siňdirilmegi we B diňiniň molekulýar elekiniň täzelenmegi üçin B diňine adsorbsiýany awtomatiki usulda togtadýar.Molekulýar elekiň täzelenmegi, adsorbsion diňini adsorbsion azody aýyrmak üçin atmosfera basyşyna çalt azaltmak arkaly gazanylýar.Iki diň adsorbsiýa we täzeleniş, kislorody we azoty doly bölmek we kislorody üznüksiz çykarmak üçin gezekleşýär.Aboveokardaky amallaryň hemmesi programmirläp bolýan programma dolandyryjylary (PLC) tarapyndan dolandyrylýar.Egzoz ujunyň kislorod arassalygy kesgitlenende, PLC programmasy klapany awtomatiki boşatmak we hünärsiz kislorody gaz nokadyna akmazlygy üçin awtomatiki usulda boşatmak üçin işleýär.Gaz goýberilende, ses sessizleýji tarapyndan 75 dBA-dan pesdir.

4, kislorod bufer tanky

Kislorod bufer tanklary, kislorodyň durnuklylygyny üznüksiz üpjün etmek üçin azot kislorody bölmek ulgamyndan bölünen kislorodyň basyşyny we arassalygyny deňleşdirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsion diňi açylandan soň, öz gazynyň bir bölegini adsorbsion diňine doldurar.Bir tarapdan, adsorbsion diňine basyşy ýokarlandyrmaga kömek eder we düşek gatlagyny goramakda hem rol oýnar.Enjamlaryň işleýşinde gaty möhüm rol oýnar.

Amal akymynyň gysgaça beýany

2

Eltip bermek

r

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň