head_banner

önümleri

ykjam kabinet hassahanasynyň kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

PSA kislorod öndüriji zawod, “Pressure Swing Adsorption” tehnologiýasy arkaly öndürilýär. Mälim bolşy ýaly, kislorod atmosfera howasynyň 20-21% -ini emele getirýär. PSA kislorod generatory kislorody howadan aýyrmak üçin Zeolit ​​molekulýar eleklerini ulandy. Highokary arassalygy bolan kislorod, molekulýar elekler tarapyndan sorulýan azot bolsa gaz turbasynyň üsti bilen howada yzyna iberilýär.

Basyşyň swing adsorbsiýasy (PSA) prosesi molekulýar eleklerden we işjeňleşdirilen alýuminden doldurylan iki gämiden durýar. Gysylan howa bir gämiden 30 dereje C-den geçýär we önüm gazy hökmünde kislorod emele gelýär. Azot atmosfera gaýtadan işleýän gaz hökmünde zyňylýar. Molekulýar elek düşegi doýanda, kislorod öndürmek üçin awtomatiki klapanlar bilen amal beýleki düşege geçýär. Bu doýgun düşegiň depressurizasiýa we atmosfera basyşyna arassalanmagy bilen täzelenmegine ýol açýan mahaly edilýär. Iki gämi kislorod öndürmekde we gaýtadan işlemekde gezekleşip, kislorodyň işlemegine mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklary

Highokary arassalygymyzdaky kislorod generatorymyzda öndürilen kislorod ABŞ-nyň farmakopiýasy, Angliýanyň farmakopiýasy we hindi farmakopiýasy standartlaryna laýyk gelýär. Kislorod generatorymyz hassahanalarda hem ulanylýar, sebäbi ýerinde kislorod gaz generatoryny gurmak hassahanalara öz kislorodyny öndürmäge we bazardan satyn alnan kislorod silindrlerine garaşlylygyny saklamaga kömek edýär. Kislorod öndürijilerimiz bilen önümçilikler we lukmançylyk edaralary kislorodyň üznüksiz üpjünçiligini alyp bilýärler. Kärhanamyz kislorod enjamlaryny öndürmekde öňdebaryjy tehnologiýany ulanýar.

PSA kislorod öndüriji zawodyň esasy aýratynlyklary

• Doly awtomatlaşdyrylan ulgamlar gözegçiliksiz işlemek üçin niýetlenendir.

• PSA zawodlary az ýer tutýar, skidlere ýygnaýar, zawoddan taýýarlanýar we üpjün edilýär.

• Islenýän arassalyk bilen kislorod öndürmek üçin bary-ýogy 5 minut wagt gerek.

• Kislorodyň üznüksiz we yzygiderli üpjün edilmegi üçin ygtybarly.

• 10 ýyl töweregi dowam edýän molekulýar elekler.

Arza:

a. Gara metallurgiýa: Elektrikli peç polat ýasamak, peç demirini partlatmak, kubok kislorody partlatmak we ýylatmak we kesmek we ş.m.

b. Reňkli metal gaýtadan işleýän zawod: Önümçiligi ýokarlandyryp, energiýa çykdajylaryny azaldyp, daşky gurşawymyzy gorap biler.

c. Suw prosesi: Kislorod bilen işlemek üçin işjeň palçyk prosesi, ýerüsti suwlary gaýtadan dikeltmek, balyk ösdürip ýetişdirmek, senagat okislenme prosesi, çygly kislorodlaşma üçin.

d. Silindr doldurmak üçin 100bar, 120bar, 150bar, 200bar we 250 bar çenli ýokary basyşly ýöriteleşdirilen enjamlar bar.

e. Lukmançylyk derejeli O2 gazy bakteriýalary, tozany we ysy aýyrmak üçin goşmaça arassalaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

f. Beýlekiler: Himiýa senagaty önümçiligi, gaty zibil ýakmak, beton öndürmek, aýna öndürmek ... we ş.m.

Amal akymynyň gysgaça beýany

x

Lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamynyň saýlama tablisasy

Model kislorodyň mukdary Nm³ / sag Gurlan funksiýa KW Keselhananyň düşeginiň mukdary (bölek)
SND-3Y 3 5 100
SND-5Y 5 7 150
SND-8Y 8 11 250
SND-10Y 10 15 300
SND-15Y 15 22 450
SND-20Y 20 30 600
SND-25Y 25 37 750
SND-30Y 30 37 900
SND-40Y 40 45 1200
SND-50Y 50 55 1500
SND-60Y 60 75 1800

Eltip bermek

r

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň