head_banner

önümleri

ykjam kabinet hassahanasynyň kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

PSA kislorod generator zawody ösen Pressure Swing Adsorption tehnologiýasy arkaly öndürilýär.Mälim bolşy ýaly, kislorod atmosfera howasynyň 20-21% -ini emele getirýär.PSA kislorod generatory kislorody howadan aýyrmak üçin Zeolit ​​molekulýar eleklerini ulandy.Arassalygy ýokary bolan kislorod, molekulýar elekler tarapyndan sorulýan azot bolsa gaz turbasy arkaly howada yzyna ugradylýar.

Basyş swing adsorbsiýasy (PSA) prosesi molekulýar eleklerden we işjeňleşdirilen alýuminden doldurylan iki gämiden durýar.Gysylan howa bir gämiden 30 dereje C-den geçýär we önüm gazy hökmünde kislorod emele gelýär.Azot atmosfera gaýtadan işleýän gaz hökmünde zyňylýar.Molekulýar elek düşegi doýanda, amal kislorod öndürmek üçin awtomatiki klapanlar bilen beýleki düşege geçýär.Bu, doýgun düşegiň depressurizasiýa we atmosfera basyşyna arassalanmagy bilen täzelenmegine ýol açýan mahaly edilýär.Iki gämi kislorod öndürmekde we gaýtadan işlemekde kislorodyň elýeterli bolmagyna mümkinçilik döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklary

Highokary arassalygymyzdaky kislorod generatorymyzda öndürilen kislorod ABŞ-nyň farmakopiýasy, Angliýanyň farmakopiýasy we hindi farmakopiýasy standartlaryna laýyk gelýär.Kislorod generatorymyz hassahanalarda hem ulanylýar, sebäbi ýerinde kislorod gaz generatoryny oturtmak hassahanalara öz kislorodyny öndürmäge we bazardan satyn alnan kislorod silindrlerine garaşlylygyny bes etmäge kömek edýär.Kislorod öndürijilerimiz bilen önümçilikler we lukmançylyk edaralary kislorodyň üznüksiz üpjünçiligini alyp bilýärler.Kärhanamyz kislorod enjamlaryny öndürmekde öňdebaryjy tehnologiýany ulanýar.

PSA kislorod öndüriji zawodyň esasy aýratynlyklary

• Doly awtomatlaşdyrylan ulgamlar gözegçiliksiz işlemek üçin niýetlenendir.

• PSA zawodlary az ýer tutýarlar, skidlerde ýygnaýarlar, zawoddan taýýarlanylýar we üpjün edilýär.

• Islenýän arassalygy bilen kislorod öndürmek üçin bary-ýogy 5 minut wagt gerek.

• Kislorodyň üznüksiz we yzygiderli üpjün edilmegi üçin ygtybarly.

• 10 ýyl töweregi dowam edýän molekulýar elekler.

Arza:

a.Gara metallurgiýa: Elektrikli peç polat ýasamak, partlaýjy peç demir ýasamak, kubok kislorody partlatmak we ýylatmak we kesmek we ş.m.

b.Reňkli metal gaýtadan işleýän zawod: Önümçiligi ýokarlandyryp, energiýa çykdajylaryny azaldyp, daşky gurşawymyzy gorap biler.

c.Suw prosesi: Kislorod bilen işjeňleşýän palçyk prosesi, ýerüsti suwlaryň gaýtadan dikeldilmegi, balyk ösdürip ýetişdirmek, senagat okislenme prosesi, çygly kislorodlaşma üçin.

d.Silindr doldurmak üçin 100bar, 120bar, 150bar, 200bar we 250 bar çenli ýokary basyşly ýöriteleşdirilen enjamlar bar.

e.Lukmançylyk derejeli O2 gazy bakteriýalary, tozany we ysy aýyrmak üçin goşmaça arassalaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

f.Beýlekiler: Himiýa senagaty önümçiligi, gaty zibil ýakmak, beton öndürmek, aýna öndürmek ... we ş.m.

Amal akymynyň gysgaça beýany

x

Lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamynyň saýlama tablisasy

Model Akym (Nm³ / sag) Howa zerurlygy (Nm³ / min) Giriş / çykyş ululygy (mm) Howa guradyjy modeli
KOB-5 5 0.9 15 15 KB-2
KOB-10 10 1.6 25 15 KB-3
KOB-15 15 2.5 32 15 KB-6
KOB-20 20 3.3 32 15 KB-6
KOB-30 30 5.0 40 15 KB-8
KOB-40 40 6.8 40 25 KB-10
KOB-50 50 8.9 50 25 KB-15
KOB-60 60 10.5 50 25 KB-15
KOB-80 80 14.0 50 32 KB-20
KOB-100 100 18.5 65 32 KB-30
KOB-120 120 21.5 65 40 KB-30
KOB-150 150 26.6 80 40 KB-40
KOB-200 200 35.2 100 50 KB-50
KOB-250 250 45.0 100 50 KB-60
KOB-300 300 53.7 125 50 KB-80
KOB-400 400 71.6 125 50 KB-100
KOB-500 500 90.1 150 65 KB-120

 

 

 

Eltip bermek

r

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň