head_banner

Habarlar

DBMR taryhy we çaklama ýyllarynyň maglumat tablisalaryny öz içine alýan “Howany bölmek enjamlary bazary” atly täze hasabat goşdy. Bu maglumat tablisalary sahypada ýaýradylan we jikme-jik derňewlere aňsat “söhbet we grafikler” bilen aňladylýar. Howany bölmek enjamlary bazaryndaky gözleg hasabaty, howanyň bölüniş enjamlaryny öndürijileriň bazaryň ululygyny, ösüşini, paýyny, ugurlaryny we pudagyň bahasynyň gurluşyny öz içine alýan bazar şertleriniň esasy derňewini üpjün edýär. Bu dünýä bazary döredilende, bazaryň görnüşine, guramanyň masştabyna, ýerli elýeterliligine, ahyrky ulanyjy guramasynyň görnüşine we Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Aziýa Pacificuwaş ummanynda we Eastakyn Gündogarda howa bölüji enjamlaryň bazar hasabatlarynyň elýeterliligine üns bermelidiris. we Afrika. Howany bölüp aýyrýan enjamlar bazarynyň ösüşi, esasan, global gözleg we barlag çykdajylarynyň köpelmegi bilen şertlendirilýär, ýöne iň soňky COVID ssenariýasy we ykdysady haýallyk bazaryň doly dinamikasyny üýtgetdi.

Howany bölmek enjamlary bazaryndaky gözleg hasabaty müşderilere iň gowy netijeleri berýär we hasabat integral usullary we iň täze tehnologiýany ulanmak arkaly öndürilýär. Bu bazar hasabaty bilen, gatnaşmak, gazanmak, saklamak we monetizasiýa ýaly önümçilik prosesiniň ýaşaýyş sikliniň her tapgyryny döretmek we optimizirlemek has aňsat. Bazar hasabaty, bazar gurluşyna giňişleýin seljerme geçirdi we bazaryň dürli segmentlerine we pudagyň kiçi segmentlerine baha berdi. Toeri gelende aýtsak, faktlary we maglumatlary dogry görkezmek üçin howany bölýän zawodyň hasabatynda käbir diagrammalar netijeli ulanyldy.

Howany bölmek zawody bazarynda häzirki wagtda işleýän esasy bäsdeşleriň arasynda “Air Liquide” (Fransiýa), Linde (Irlandiýa), “Praxair Technology Co., Ltd.”, Angliýa, “Air Products Co., Ltd.”, Messer bar. Group Co., Ltd. (Germaniýa), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japanaponiýa), Uig (ABŞ), Enerflex Co., Ltd. (Kanada), Technex, Astim (Europeewropa), Bd | Sensor GmbH (Germaniýa), Toro enjamlary (Europeewropa), Westech Engineering, Inc. (ABŞ), Lenntech BV (Europeewropa), Gulf Gases, Inc. (ABŞ), Linde (Germaniýa), Instrument & Supply Inc. ), Jbi Suw we Hapa suwlar (ABŞ), H2Flow Equipment Inc (Kanada), Haba Tuotteet (ABŞ), Eco-Tech, Inc. (ABŞ), Rcbc Global Inc (Germaniýa) we beýleki kompaniýalar.

Howany bölmek boýunça dünýä bazary, 2019-2026-njy ýyllar üçin çaklama döwründe ýyllyk 6% ösüş bilen 2018-nji ýylda 3,74 milliard ABŞ dollaryna barabar bahadan 2026-njy ýylda 5,96 milliard ABŞ dollaryna çenli öser diýlip garaşylýar. Bazar bahasynyň ýokarlanmagyny fotowoltaik önümlere we plazma displeý kanallaryna bolan islegiň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrmak bolar.

Dünýädäki howa bölüji enjamlar bazarynyň dinamikasyna esasan düşünmek üçin dünýäniň esasy sebitlerinde howany bölmek boýunça enjamlar bazaryny analiz etdik.

COVID-19 pandemiýasy tutuş pudak turbageçirijisinde, satuw kanallarynda we üpjünçilik zynjyrynda päsgelçilik döredýär. Bu, pudak ýolbaşçylary tarapyndan kompaniýanyň çykdajylaryna görlüp-eşidilmedik býudjet basyşyny etdi. Bu, mümkinçilikleriň derňewine, bahalaryň tendensiýalaryna we bäsdeşlik netijelerine bolan islegi artdyrýar. Täze satuw kanallaryny döretmek we ozal näbelli täze bazarlary eýelemek üçin DBMR toparyny ulanyň. DBMR müşderilerine bu näbelli bazarlarda ösmäge kömek edýär.


Iş wagty: Noýabr-22-2021