head_banner

Habarlar

1. Buraw kompressory

Buraw görnüşli howa kompressoryOilag sanjylýan nurbat howa kompressorlary sowadyjy enjamlarda ulanylýar. Simpleönekeý gurluşy we geýilýän bölekleri az bolansoň, uly basyş tapawudy ýa-da basyş derejesi bilen iş şertlerinde pes egzoz temperaturasyna eýe bolup, holodilnikde köp mukdarda ýag çalşyp biler. Oilag (köplenç çygly urgy diýilýär) duýgur däl we howa akymyny gowy kadalaşdyrýar. Uly göwrümli özara garşylykly kompressorlaryň amaly diapazonyny çaltlyk bilen eýeledi we orta kuwwatlyk aralygyna çenli dowam etdi we doňdurma we sowuk ammarlarda giňden ulanyldy. , Kondisioner we himiýa tehnologiýasy we beýleki sowadyjy enjamlar.

20211110154949_25101

 

2. Merkezden gaçyryş kompressory

Merkezden gaçyryş kompressory üýtgeýän aýlaw kompressorydyr (ýagny turbo kompressory). Merkezden gaçyryş kompressorynda ýokary tizlikli aýlanýan impeller tarapyndan gaza berlen merkezden gaçyryş güýji we diffuzor kanalyndaky gaza diffuzor täsiri gazyň basyşyny ýokarlandyrýar. Ilkinji günlerde bu kompressor diňe pes, orta basyş we uly akym ýagdaýlary üçin amatlydygy sebäpli adamlar ony görmediler. Himiýa pudagynyň ösmegi we dürli iri himiýa zawodlarynyň we nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň döredilmegi sebäpli merkezden gaçyryş kompressorlary himiki önümçiliginde dürli gazlary gysmak we daşamak üçin esasy enjam boldy we örän möhüm orny eýeledi. Gaz dinamikasynyň gözleginde gazanylan üstünlikler bilen merkezden gaçyryş kompressorlarynyň netijeliligi yzygiderli ýokarlandy we

Pressureokary basyşly möhürlemek, ownuk akym we dar impelleri gaýtadan işlemek we köp ýagly armatura podşipnikleri ýaly esasy tehnologiýalaryň üstünlikli ösmegi sebäpli merkezden gaçyryş kompressorlaryny ýokary basyşda we giň akym aralygynda ösdürmekde birnäçe meseläni çözdi. merkezden gaçyryş kompressorlarynyň amaly diapazony has giňelýär, şonuň üçin köp halatlarda garşylykly kompressory çalşyp biler we amaly gerimini ep-esli giňelder.

 

3. Piston kompressoryna jogap bermek

Kompressorlaryň iň irki ösen görnüşlerinden biridir. Piston kompressorlaryny ulanmagyň uzak taryhy bar we häzirki wagtda iň köp ulanylýan kompressorlardyr. Giň basyş diapazony sebäpli giň energiýa diapazonyna uýgunlaşyp bilýär we ýokary tizlikli, köp silindrli, sazlanylýan energiýa, ýokary ýylylyk netijeliligi we dürli iş şertleri üçin amatly artykmaçlyklara eýe; onuň kemçilikleri çylşyrymly gurluş, köp gowşak bölekler we gysga tehniki sikl, çygly urga duýgur, impuls titremesi, işlemegiň durnuksyzlygy.

Buraw kompressory, özara jogap görnüşi bilen deňeşdirilýän täze gysyş enjamy:

artykmaçlygy:

Machine Maşynyň ykjam gurluşy, kiçi göwrümi, poluň azlygy we ýeňil agramy bar.

Highokary ýylylyk netijeliligi, az işleýän bölekler we kompressor bölekleriniň umumy sany porşen görnüşiniň diňe 1/10 bölegidir. Enjamda geýilýän bölekler, ygtybarly we ygtybarly işlemek, ýönekeý işlemek we tehniki hyzmat etmek az.

Gas Gazda pulsasiýa ýok we iş durnukly. Gurluşyň düýbi pes we ýörite binýadyň zerurlygy ýok.

Operation Operasiýa wagtynda rotor boşlugyna ýag guýuň, şonuň üçin tükeniksiz temperatura pes.

W Çygly urga, çygly bug ýa-da az mukdarda suwuklyga duýgur däl, suwuk zarba howpy ýok.

Pressure Has ýokary basyş nisbatynda işledilip bilner.

Compl Sykyşyň täsirli urmagy slaýd klapanyň kömegi bilen üýtgedilip bilner we basgançaksyz sowadyş kuwwaty 10-dan 100% -e çenli sazlanyp bilner.

kemçilik:

Nebiti arassalamak üçin çylşyrymly enjamlar, ýagy bölüji we gowy aýralyk effektli ýag sowadyjylary ýaly enjamlar zerurdyr. Ses birneme uly, köplenç 85 desibelden ýokary we ses izolýasiýa çäreleri zerurdyr.

Porzin görnüşi bilen deňeşdirilende, merkezden gaçyryş görnüşi ýokary tizlige, uly howa göwrümine, mehaniki könelmegine, az geýilýän böleklerine, ýönekeý tehniki hyzmatyna, uzak dowamly iş wagtyna, kiçi titremesine, durnukly işlemegine, pes talaplaryna we howanyň göwrümi birligiň güýjüne eýe. ulydyr. Gurluş agramy ýeňil, ululygy kiçi we kiçi meýdany eýeleýär. Gazyň mukdary 30% -den 100% aralygynda ädimsiz düzedilip bilner. Köp basgançakly gysylmak we siňdirmek aňsat. Käbir himiki prosesleriň talaplaryny kanagatlandyryp biler we awtomatizasiýany amala aşyrmak aňsat. Uly göwrümli maşynlar galyndy ýylylyk bugy bolan kärhanalar üçin ykdysady artykmaçlygy bolan tygşytly senagat bug turbinalary bilen gönüden-göni hereket edip biler. Adetmezçilikleri: ýokary ses ýygylygy, sowadyjy suwuň köp sarp edilmegi, nädogry işlemek köpelmegine sebäp bolar.


Iş wagty: Noýabr-22-2021