head_banner

Kompaniýa habarlary

 • azot generatorynyň näsazlyklary üçin iki gyssagly bejeriş meýilnamasyny jikme-jik görkeziň

  Azot generatorlary indi önümçilikde has köp ulanylýar, ýöne azot generatory şowsuz bolansoň, wagtynda abatlanylmaly. “HangZhou Sihope” tehnologiýa ş. gündelik azot öndürijilerinde ýygy-ýygydan ýüze çykýan gyssagly kömek usullaryny aşakdaky ýaly jemleýär we peýdaly bolar diýip umyt edýärin ...
  Koprak oka
 • Sihope azot generatorynyň näsazlyklary üçin iki gyssagly bejeriş meýilnamasyny jikme-jik düşündirdi

  Azot generatorlary indi önümçilikde has köp ulanylýar, ýöne azot generatory şowsuz bolansoň, wagtynda abatlanylmaly. “Chenrui Air Separation Equipment Co., Ltd.” gündelik azot generatorlarynda ýygy-ýygydan ýüze çykýan gyssagly kömek usullaryny şeýle jemleýär we şeýle bolar diýip umyt edýärin ...
  Koprak oka
 • Sihope geljekde näsaglara ideg etmek üçin iň arassa kislorody berýär

  Adaty gaz silindrlerine bolan zerurlygy aradan aýyrmak bilen, “Oxair Kislorod PSA Generatorlary” ähli hassahanalarda we saglyk öýlerinde ulanmak üçin doly laýyk gelýän ISO 13485-de hasaba alnan lukmançylyk enjamlarydyr. Bu ýokary hilli lukmançylyk enjamlary yzygiderli, ýokary pu ...
  Koprak oka
 • Sihope, altyn käniniň aýlanmagyna kömek etmek üçin kislorod berýär

  Ygtybarlylygy, tehniki hyzmatyň aňsatlygy, howpsuzlygy we ösümlikleriň özüni goramak üçin 1995-nji ýyldan bäri ajaýyp ýazgy bilen. Bu altyny dikeltmegiň tehnologiýa usulynda uglerodyň ep-esli netijeliligini aňladar we magdanyň altyn üçin ykdysady we ekologiýa taýdan arassa bolmagyna kömek etmelidir ...
  Koprak oka
 • Kislorod öndürijiler üçin altyn asyrda “Sihope” janköýerleri

  Arassa kislorodyň yzygiderli akymy köp funksiýalar üçin möhümdir, bu zerurlygyň gaty az bolmagy ýa-da gutarmagy jany howp astyna salýar, şonuň üçin gaz öndüriji ulgamlaryň öňdebaryjy öndürijisi senagat ulanyjylaryny adaty gaplary taşlamaga we iň ygtybarly ýerine çalyşmaga çagyrýar. , iň soňky ...
  Koprak oka
 • “Sihope” -niň ömri halas ediji Psa ulgamlary kislorod üpjünçiligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler

  Koronawirus pandemiýasy sebäpli dünýäde lukmançylyk kislorod üpjünçiliginiň ýetmezçiligini saglygy goraýyş edaralaryna “Pressure Swing Adsorption” (PSA) ulgamyny oturtmak arkaly azaldyp bolar diýip, ösen gaz işleýiş ulgamlaryny öndürýän Sihope aýdýar. Kislorod du ygtybarly üpjün edilmegini üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • “Sihope” -niň öndürijiligini ýokarlandyrmak tehnologiýasy bilen menýuda balyklar

  Dünýäde balykçylyk pudagy durnukly çäklere ýakyn ýa-da ondanam köp, we ýürek kesellerinden goranmak üçin ýagly balyklaryň köpelmegini maslahat berýän häzirki saglyk teklipleri bilen, hökümet sarp edijileriň islegini kanagatlandyrmagyň ýeke-täk ýolunyň akwakultunyň dowamly ösmegi bolandygyny duýdurýar. .
  Koprak oka
 • Kislorod PSA generatorlarynyň işleýşi

  Howada 21% kislorod, 78% azot, 0,9% argon we 0,1% beýleki yz gazlary bar. Oxair Kislorod generatory bu kislorody gysylan howadan “Pressure Swing Adsorption” atly üýtgeşik proses arkaly bölýär. (PSA). Baýlaşdyrylan kislorod gazyny öndürmek üçin basyş swing adsorbsion prosesi ...
  Koprak oka
 • Senagat azot öndürmegiň görnüşleri we ýörelgeleri

  Azot öndürýän enjam, howany çig mal hökmünde howany we azody çig maldan bölmek arkaly alynýar. Senagat azotynyň üç görnüşi bar: ◆ Kriogen howany bölýän azot Kriogen howany bölmek azoty adaty azot öndürmek usulydyr ...
  Koprak oka
 • Kislorod generatoryny işletmegiň usuly

  1. Esasy bölümi pola asyň ýa-da diwary daşyna dakyň we gaz süzgüçini guruň; 2. Kislorod üpjünçiliginiň plaginini diwara nurbatlaň ýa-da zerur bolanda goldaw beriň, soňra kislorod üpjünçiligini asyň; 3. Kislorod üpjünçiliginiň kislorod rozetkasyny kislorod üpjün ediş portuna birikdiriň ...
  Koprak oka
 • Psa azot öndürijiler nähili işleýär

  Azot generatory ösen gaz bölmek tehnologiýasydyr. Adsorbent hökmünde ýokary hilli import edilýän uglerod molekulaly elek (CMS) ulanylýar we ýokary arassa azot gazy basyşy siňdirmek (PSA) prinsipi boýunça adaty temperaturada howany bölmek arkaly taýýarlanýar. Di ...
  Koprak oka