head_banner

Kompaniýa habarlary

 • Azyk senagaty üçin orta gündogara ibermäge taýyn 5Nm³ / h azot generatory

  Azyk senagaty üçin orta gündogara ibermäge taýyn 5Nm³ / h azot generatory

  5Nm³ / H Azot öndürijisi Azyk senagaty üçin Eastakyn Gündogara ibermäge taýyn
  Koprak oka
 • Enjamyňyz üçin dogry azot generatoryny nädip saýlamaly

  Gündelik amaly üçin azota bil baglaýan kompaniýalar, üçünji tarap üpjün edijiden satyn almak däl-de, öz üpjünçiligini döretmekden peýdalanyp bilerler.Desganyňyz üçin dogry azot generatoryny saýlamak barada aýdylanda, käbir jikme-jiklikler bar.Munuň üçin ulanýarsyňyzmy ...
  Koprak oka
 • Himiýa senagaty üçin kislorod öndüriji

  Dürli himiýa pudaklarynda azot kislotasy, kükürt kislotasy, beýleki birleşmeler we kislotalar öndürilende kislorod ulanylýar.Kislorod iň reaktiw görnüşinde, ýagny ozon, reaksiýanyň tizligini ýokarlandyrmak we kompýuteriň mümkin boldugyça doly okislenmegini üpjün etmek üçin dürli himiki reaksiýalarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • PSA azot öndürijileriniň nähili işleýändigini bilýärsiňizmi?

  Öz azotyňyzy öndürip bilmek, ulanyjynyň azot üpjünçiligine doly gözegçilik edýändigini aňladýar.N2-ni yzygiderli talap edýän kompaniýalara köp sanly peýdany berýär.Sahypadaky azot öndürijiler bilen, eltip bermek üçin üçünji taraplara bagly bolmak hökman däl, netijede elimina ...
  Koprak oka
 • Kislorod öndürijiler hassahanalar üçin many berýärmi?

  Kislorod jansyz bedeniň iýmit molekulalaryny ýakmagy üçin örän zerur bolan tagamsyz, yssyz we reňksiz gazdyr.Lukmançylyk ylmynda-da, umuman, hökmany zat.Planeter togalagynda ýaşaýşy dowam etdirmek üçin kislorodyň ähmiýetini äsgermezlik edip bolmaz.Dem alman, hiç kim diri galyp bilmez ...
  Koprak oka
 • Senagat gaz zawodlary

  Senagat gazlary otag temperaturasynda we basyşda gazlydyr.Bu senagat gazlary, energetika, howa, howa, himiýa, lampoçka we ampula, emeli göwher öndürmek we hatda azyk ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Birnäçe ulanylyşy bilen birlikde, bu gazlar ýangyjy bolup biler ...
  Koprak oka
 • Keselhanalar kisloroddan inçe işleýärmi, çözgüt näme?

  Koronawirus hassalary ýer ýüzünde çalt köpelýär we bu her bir ýurt üçin çynlakaý alada öwrüldi.Koronawirus keseliniň köpelmegi köp ýurtlarda saglyk ulgamlaryny işsizleşdirdi we esasanam bejermek üçin iň möhüm gazyň - Kislorodyň ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykdy.Käbir hassahana ...
  Koprak oka
 • Işiňiz üçin dogry azot generatoryny nädip saýlamaly

  Azot öndürmek ulgamlary, howa giňişliginden we in engineeringenerçilikden başlap, azyk gaplamalaryna we başga-da dünýäniň birnäçe pudagynda ulanylýar.Galyberse-de, saklamak, öndürmek ýa-da daşamak üçin köp mukdarda azot talap edýän kompaniýalar üçin has ygtybarly we çykdajyly ...
  Koprak oka
 • azot generatorynyň näsazlyklary üçin iki gyssagly bejeriş meýilnamasyny jikme-jik görkeziň

  Azot generatorlary indi önümçilikde has köp ulanylýar, ýöne azot generatory şowsuz bolansoň, wagtynda abatlanylmaly.“HangZhou Sihope” tehnologiýa ş.gündelik azot generatorlarynda ýygy-ýygydan ýüze çykýan adatdan daşary ýagdaý usullaryny aşakdaky ýaly jemleýär we peýdaly bolar diýip umyt edýärin ...
  Koprak oka
 • Sihope azot generatorynyň näsazlyklary üçin iki gyssagly bejeriş meýilnamasyny jikme-jik düşündirdi

  Azot generatorlary indi önümçilikde has köp ulanylýar, ýöne azot generatory şowsuz bolansoň, wagtynda abatlanylmaly.“Chenrui Howa Aýralyk Enjamlary Co., Ltd.” gündelik azot generatorlarynda ýygy-ýygydan ýüze çykýan gyssagly kömek usullaryny aşakdaky ýaly jemleýär we şeýle bolar diýip umyt edýärin ...
  Koprak oka
 • Sihope geljekde näsaglara ideg etmek üçin iň arassa kislorod berýär

  Adaty gaz silindrlerine bolan zerurlygy aradan aýyrmak bilen, “Oxair Kislorod PSA Generatorlary” ähli hassahanalarda we saglygy goraýyş edaralarynda ulanmak üçin doly laýyk gelýän ISO 13485 laýyklykda hasaba alnan lukmançylyk enjamlarydyr.Bu ýokary hilli lukmançylyk enjamlary yzygiderli, ýokary pu ...
  Koprak oka
 • Sihope altyn käniniň aýlanmagyny saklamaga kömek etmek üçin kislorod berýär

  Ygtybarlylygy, tehniki hyzmaty aňsatlygy, howpsuzlygy we ösümlikleriň öz-özüni goramagy üçin 1995-nji ýyldan bäri ajaýyp ýazgy bilen.Bu altyny dikeltmegiň tehnologiýa usulynda uglerodyň ep-esli netijeliligini aňladar we magdan altyn üçin ykdysady we ekologiýa taýdan arassa bolmalydyr ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2