head_banner

Senagat habarlary

 • Howa kompressoryňyzy nädip çözmeli

  Meseläni anyklamaga we düzetmäge kömek etjek birnäçe çalt maslahatlar we fokus nokatlary: Elektrik üpjünçiligini barlaň: Howa kompressoryňyzyň elektrik çeşmesine dogry birikdirilendigine we tok öçürijiniň ýykylmandygyna göz ýetiriň.Howa süzgüçini barlaň: Dykylan howa süzgüji effini azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Azot öndürýän ulgamlaryň geljegi

  Azot generatory gysylan howa çeşmelerinden azot gazyny öndürmek üçin ulanylýan maşyn.Enjam azot gazyny howadan aýyrmak arkaly işleýär.Azot gaz generatorlary azyk önümçiliginde, derman önümçiliginde, magdançylyk, piwo kärhanalarynda, himiýa önümçiliginde, elektronikada we ş.m. ulanylýar.
  Koprak oka
 • PSA lukmançylyk kislorod zawody näme üçin saglygy goraýyş üçin möhüm?

  Basyş swing adsorbsiýasy ýa-da PSA, ýerdäki lukmançylyk gaz generatorlary üçin häzirki zaman tehnologiýasydyr.HangZhou Sihope, saglygy goraýyş pudagyndaky müşderileri üçin iň ýokary hilli PSA lukmançylyk kislorod zawodyny öndürmek üçin bu tehnologiýany özleşdirdi.Patientshli hassahanalarda we hassahanalarda hassalaryň c ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň kuwwat enjamlary - PSA azot öndürýän maşynda howa kompressory durup biler

  Temperatureokary temperaturaly howa täsirinde howa çeşmesi kuwwat enjamlary - PSA azot öndürýän maşynda howa kompressory saklanyp biler, bu aşakdaky sebäplere görä bolup biler: (1) PSA azot öndürýän maşynda howa kompressorynyň çykýan basyşy gaty ýokary.Egzoz basyşy ...
  Koprak oka
 • Suw we galyndy suwlary arassalamak üçin kislorodyň oýnan roly

  Kislorod tebigatda bar bolan iň möhüm gazlaryň biri hökmünde bellidir.Indi senagat derejesinde galyndylary dolandyrmak proseduralarynda hem ulanylýar.Kislorod, erän galyndylary döwüp we öňüni alyp bilýän bakteriýalary we mikroorganizmleri ösdürip ýetişdirmek üçin hapa suwlara geçýär.
  Koprak oka
 • Azot gazy azyk gaplaýyş pudagyna nähili peýdaly

  Indiki bölümde azot gazynyň iýmit gaplaýyş pudagyna täzeligi, iýmitiň hilini we bitewiligini gorap saklamakda peýdalydygyny düşündirmäge kömek ederis.1. Azot gazynyň aýratynlyklary: Azot gazy özboluşly, fiziki aýratynlyklary ony iň amatly edýär ...
  Koprak oka
 • Azot gazynyň senagat taýdan ulanylyşy näme?

  Azot inert gazdyr;önümçilik goşundylarynyň giň topary üçin amatly.Himiki önümleri öndürmegiň, gaýtadan işlemegiň, gaýtadan işlemegiň we ugratmagyň köp tarapyny öz içine alýar.Azot köplenç arassalaýjy gaz hökmünde ulanylýar, sebäbi reaktiw däl we ajaýyp örtük häsiýetlerine eýe.Aýyrmak ...
  Koprak oka
 • Elektronika pudagynda azot öndüriji programmalar

  Elektronika we elektronik önümleri öndürmek pudagy gaty dürli ugur.Icarymgeçiriji öndürmek üçin ýerüsti gurşunsyz lehimleri goşmak bilen dürli pudaklary we tehnologiýalary öz içine alýar.Kompaniýanyňyzyň işine garamazdan, azot öndürijiler köp sanly ben üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin lukmançylyk kislorod generatory hassahanalar üçin many berýär?

  Kislorod janly jandarlaryň iýmit molekulalaryny ýakmagy üçin örän zerur bolan tagamsyz, yssyz we reňksiz gazdyr.Lukmançylyk ylmynda-da, umuman, hökmany zat.Planeter togalagynda ýaşaýşy dowam etdirmek üçin kislorodyň ähmiýetini äsgermezlik edip bolmaz.Dem alman, hiç kim diri galyp bilmez ...
  Koprak oka
 • HVAC senagaty üçin azot

  Senagat binasy bolsun ýa-da ýaşaýyş jaýy bolsun, HVAC biziň her birimiziň töweregimizde.HVAC näme?HVAC ýyladyş, ventilyasiýa we kondisionerden ybarat.HVAC, kondisionerlerimizde ýaşaýyş meýdanynda ýa-da indusda bolsun, her birimiziň töweregimizde bar bolan täsirli ulgamlar ...
  Koprak oka
 • Azot gazy deňizde we deňiz goşundylarynda inert orta hökmünde ulanylýar

  Azot, nebit ýataklaryny burawlamakda, işlemekde we nebit we gaz guýularynda işlemekde, şeýle hem doňuz we arassalamak turbalarynda dürli goşundylar üçin ulanylýan inert gaz.Azot deňiz goşundylarynda hem giňden ulanylýar, şol sanda: gowy höweslendirmek, i ...
  Koprak oka
 • Azotyň nebit we gaz pudagynda ulanylyşy näme?

  Azot howada köp bolan gazdyr.Iýmit gaýtadan işlemek, ýylylygy bejermek, metal kesmek, aýna ýasamak, himiýa senagaty ýaly köp sanly amaly bar we başga-da köp amallar haýsydyr bir görnüşde ýa-da kuwwatda azota bil baglaýar.Azot, inert gazy hökmünde dürli-dürli ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8