head_banner

önümleri

başpena hassahanasynyň kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

PSA kislorod generatory kislorody howadan aýyrýan awtomatiki enjamdyr.Molekulýar elekiň öndürijiligine görä, basyş ýokarlananda onuň adsorbsiýasy we basyş gowşanda desorpsiýa.Molekulýar elekiň üstü we içki ýüzi we içki bölegi mikro gözeneklerden doldurylýar.Nitorgen molekulasynyň has çalt ýaýramagy we kislorod molekulalarynyň has haýal ýaýramagy bar.Kislorod molekulalary siňdiriş diňinden ahyrynda baýlaşdyrylýar.

Kislorod generatory PSA (basyş swing adsorbsiýasy) prinsipine laýyklykda gurulýar we molekulýar elek bilen doldurylan iki sorujy diň bilen gysylýar.Iki sorujy diň gysylan howa (öň arassalanan ýag, suw, tozan we ş.m.) bilen kesilýär.Siňdiriş diňiniň biri kislorod öndürýän bolsa, beýlekisi azot gazyny atmosfera goýberýär.Bu proses sikl görnüşinde gelýär.Jenerator PLC tarapyndan dolandyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kislorodyň ulanylyşy

Kislorod tagamsyz gazdyr.Onuň ysy we reňki ýok.Howanyň 22% -ini emele getirýär.Gaz, adamlaryň dem almak üçin ulanýan howasynyň bir bölegidir.Bu element adam bedeninde, Gün, ummanlarda we atmosferada bolýar.Kislorod bolmasa adamlar ýaşap bilmezler.Şeýle hem ýyldyzlaryň ýaşaýyş sikliniň bir bölegidir.

Kislorodyň umumy ulanylyşy

Bu gaz dürli senagat himiki goşundylarynda ulanylýar.Kislotalary, kükürt kislotasyny, azot kislotasyny we beýleki birleşmeleri ýasamak üçin ulanylýar.Onuň iň reaktiw görnüşi ozon O3.Dürli himiki reaksiýalarda ulanylýar.Maksat reaksiýa derejesini we islenmeýän birleşmeleriň okislenmegini ýokarlandyrmakdyr.Partlama peçlerinde polat we demir ýasamak üçin gyzgyn kislorod howasy gerek.Käbir magdançylyk kompaniýalary ony gaýalary ýok etmek üçin ulanýarlar.

Senagatda ulanylyş

Senagatlar gazy metallary kesmek, kebşirlemek we eritmek üçin ulanýarlar.Gaz 3000 C we 2800 C temperaturany döretmäge ukyply, bu oksid-wodorod we oksit-asetilen zarba fakelleri üçin zerurdyr.Adaty kebşirleýiş prosesi şeýle bolýar: metal bölekleri bir ýere jemlenýär.

Çatrygy gyzdyryp, olary eretmek üçin ýokary temperatura alawy ulanylýar.Uçlary ereýär we gaty bolýar.Metaly dilimlemek üçin bir ujy gyzarýança gyzdyrylýar.Kislorod derejesi gyzyl gyzgyn komponent okislenýänçä ýokarlanýar.Bu demirden aýrylyp, ýumşadylýar.

Atmosfera kislorody

Bu gaz, senagat proseslerinde, generatorlarda we gämilerde energiýa öndürmek üçin zerurdyr.Uçarlarda we awtoulaglarda hem ulanylýar.Suwuk kislorod hökmünde kosmiki gäminiň ýangyjyny ýakýar.Bu kosmosda zerur zyňylyşy döredýär.Kosmonawtlaryň kosmos gämilerinde arassa kislorod bar.

Arza:

1: Oksini akartmak we kesgitlemek üçin kagyz we pulpa pudaklary

2: Ojagy baýlaşdyrmak üçin aýna pudaklary

3: Peçleri kislorod bilen baýlaşdyrmak üçin metallurgiýa pudaklary

4: Okislenme reaksiýalary we ýakylýanlar üçin himiýa pudaklary

5: Suw we hapa suwlary bejermek

6: Metal gaz kebşirlemek, kesmek we ýanmak

7: Balyk ösdürip ýetişdirmek

8: Aýna senagaty

Amal akymynyň gysgaça beýany

x

Lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamynyň saýlama tablisasy

Lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamynyň saýlama tablisasy

Model Akym (Nm³ / sag) Howa zerurlygy (Nm³ / min) Giriş / çykyş ululygy (mm) Howa guradyjy modeli
KOB-5 5 0.9 15 15 KB-2
KOB-10 10 1.6 25 15 KB-3
KOB-15 15 2.5 32 15 KB-6
KOB-20 20 3.3 32 15 KB-6
KOB-30 30 5.0 40 15 KB-8
KOB-40 40 6.8 40 25 KB-10
KOB-50 50 8.9 50 25 KB-15
KOB-60 60 10.5 50 25 KB-15
KOB-80 80 14.0 50 32 KB-20
KOB-100 100 18.5 65 32 KB-30
KOB-120 120 21.5 65 40 KB-30
KOB-150 150 26.6 80 40 KB-40
KOB-200 200 35.2 100 50 KB-50
KOB-250 250 45.0 100 50 KB-60
KOB-300 300 53.7 125 50 KB-80
KOB-400 400 71.6 125 50 KB-100
KOB-500 500 90.1 150 65 KB-120

 

 

 

 

 

Biziň hyzmatymyz

20 ýyla golaý wagt bäri howany bölmek bölümlerini ýasaýarys.Kämil dolandyryş ulgamynyň we ösen önümçilik gurallarynyň goldawy bilen, hemişe tehnologiki kämilleşdirişler edýäris.Köp dizaýn we gözleg institutlary bilen uzak möhletli gowy hyzmatdaşlygy gurduk.Howany bölmek bölümlerimiz has gowy we has gowy öndürijilige eýe.

Şereketimiz ISO9001: 2008 şahadatnamasyny berdi.Biz köp hormat gazandyk.Kompaniýamyzyň güýji yzygiderli ösýär.

Biziň bilen win-win hyzmatdaşlygyny gurmak üçin ähli müşderilerimizi mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň