head_banner

önümleri

başpena hassahanasynyň kislorod zawody

Gysga düşündiriş:

PSA kislorod generatory kislorody howadan aýyrýan awtomatiki enjamdyr. Molekulýar elekiň öndürijiligine görä, basyş ýokarlananda onuň adsorbsiýasy we basyş gowşanda desorpsiýa. Molekulýar elekiň üstü we içki ýüzi we içki bölegi mikro gözeneklerden doldurylýar. Nitorgen molekulasynyň has çalt ýaýramagy we kislorod molekulalarynyň diffuziýa tizligi bar. Kislorod molekulalary siňdiriş diňinden soňunda baýlaşdyrylýar.

Kislorod generatory PSA-nyň işleýiş ýörelgesine laýyklykda gurulýar we molekulýar elek bilen doldurylan iki sorujy diň bilen gysylýar. Iki sorujy diň gysylan howa (öň arassalanan ýag, suw, tozan we ş.m.) bilen kesilýär. Siňdiriş diňiniň biri kislorod öndürýän bolsa, beýlekisi azot gazyny atmosfera çykarýar. Bu proses sikl görnüşinde gelýär. Jenerator PLC tarapyndan dolandyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 Kislorodyň ulanylyşy

Kislorod tagamsyz gazdyr. Onuň ysy we reňki ýok. Howanyň 22% -ini emele getirýär. Gaz, adamlaryň dem almak üçin ulanýan howasynyň bir bölegidir. Bu element adam bedeninde, Gün, ummanlarda we atmosferada bolýar. Kislorod bolmasa adamlar ýaşap bilmezler. Şeýle hem ýyldyzlaryň ýaşaýyş sikliniň bir bölegi.

Kislorodyň umumy ulanylyşy

Bu gaz dürli senagat himiki goşundylarynda ulanylýar. Kislotalary, kükürt kislotasyny, azot kislotasyny we beýleki birleşmeleri ýasamak üçin ulanylýar. Onuň iň reaktiw görnüşi ozon O3. Dürli himiki reaksiýalarda ulanylýar. Maksat reaksiýa derejesini ýokarlandyrmak we islenmeýän birleşmeleriň okislenmegi. Partlama peçlerinde polat we demir ýasamak üçin gyzgyn kislorod howasy gerek. Käbir magdan kärhanalary ony gaýalary ýok etmek üçin ulanýarlar.

Senagatda ulanylyş

Senagatlar gazy metallary kesmek, kebşirlemek we eretmek üçin ulanýarlar. Gaz 3000 C we 2800 C temperaturany döretmäge ukyply, bu oksi-wodorod we oksi-asetilen zarba fakelleri üçin zerurdyr. Adaty kebşirleýiş prosesi şeýle bolýar: metal bölekleri birleşdirilýär.

Çatrygy gyzdyryp, olary eretmek üçin ýokary temperatura alawy ulanylýar. Uçlary ereýär we gaty bolýar. Metaly dilimlemek üçin bir ujy gyzarýança gyzdyrylýar. Gyzyl gyzgyn komponent okislenýänçä kislorod derejesi ýokarlanýar. Aýry-aýrylykda çekilmegi üçin bu metaly ýumşadýar.

Atmosfera kislorody

Bu gaz, senagat proseslerinde, generatorlarda we gämilerde energiýa öndürmek üçin zerurdyr. Şeýle hem uçarlarda we awtoulaglarda ulanylýar. Suwuk kislorod hökmünde kosmiki gäminiň ýangyjyny ýakýar. Bu kosmosa zerur zyňylyşy döredýär. Kosmonawtlaryň kosmos gämilerinde arassa kislorod bar.

Arza:

1: Oxy akartmak we kesgitlemek üçin kagyz we pulpa pudaklary

2: Ojagy baýlaşdyrmak üçin aýna pudaklary

3: Peçleri kislorod bilen baýlaşdyrmak üçin metallurgiýa pudaklary

4: Okislenme reaksiýalary we ot ýakýanlar üçin himiýa pudaklary

5: Suw we hapa suwlary bejermek

6: Metal gaz kebşirlemek, kesmek we ýanmak

7: Balyk ösdürip ýetişdirmek

8: Aýna senagaty

Amal akymynyň gysgaça beýany

x

Lukmançylyk molekulýar elek kislorod ulgamynyň saýlama tablisasy

Model kislorodyň mukdary Nm³ / sag Gurlan funksiýa KW Keselhananyň düşeginiň mukdary (bölek)
SND-3Y 3 5 100
SND-5Y 5 7 150
SND-8Y 8 11 250
SND-10Y 10 15 300
SND-15Y 15 22 450
SND-20Y 20 30 600
SND-25Y 25 37 750
SND-30Y 30 37 900
SND-40Y 40 45 1200
SND-50Y 50 55 1500
SND-60Y 60 75 1800

Biziň hyzmatymyz

20 ýyla golaý wagt bäri howany bölmek bölümlerini ýasaýarys. Kämil dolandyryş ulgamynyň we ösen önümçilik gurallarynyň goldawy bilen hemişe tehnologiki kämilleşdiriş edýäris. Köp dizaýn we gözleg institutlary bilen uzak möhletli gowy hyzmatdaşlygy gurduk. Howany bölmek bölümlerimiz has gowy we has gowy öndürijilige eýe.

Şereketimiz ISO9001: 2008 şahadatnamasyny berdi. Biz köp hormat gazandyk. Kompaniýamyzyň güýji yzygiderli ösýär.

Biziň bilen win-win hyzmatdaşlygyny gurmak üçin ähli müşderilerimizi mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň